കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shaji George

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00450

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Elanthoor

Joined

July 02, 2022

District

Pathanamthitta