കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shaji Mk Mundamkandathil

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/11262

Constituency

Local Body Name

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode