കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shaji M M

NC Member

KPA Reg #

KPA/NC/00020

Constituency

Perambra

Local Body Name

Arikulam

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode