കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sharafudeen Assanar Kunju

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/10228

Constituency

Haripad

Local Body Name

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha