കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sijo Pulikkottil

Executive (Membership Vice-captain)

KPA Reg #

KPA/2022/A/00044

Constituency

Kozhikode South

Local Body Name

Kozhikode Corporation

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode