കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Soman Pillai

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/11592

Constituency

Local Body Name

Mynagappally

Joined

November 13, 2022

District

Kollam