കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Reshma Susanth

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/O/00047

Constituency

Kunduparamb

Local Body Name

Corporation

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode