കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sudheesh Sasidharan

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00009

Constituency

Eravipuram

Local Body Name

Mayyanad

Joined

June 10, 2022

District

Kollam