കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sunil Kumar P K

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00040

Constituency

Adoor

Local Body Name

Pallickal

Joined

June 20, 2022

District

Pathanamthitta