കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Suraj Panicker G Panicker G

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2023/O/00955

Constituency

Local Body Name

Puramattom

Joined

June 19, 2023

District

Pathanamthitta