കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Syam Krishnan

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/10177

Constituency

Local Body Name

Pangodu

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram