കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Thomas Pulinilkunnathil

President

KPA Reg #

KPA/2023/A/00015

Constituency

Local Body Name

Pandalam Muncipality

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta