കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Usha Kumari K N

Membership Asst Coordinator

KPA Reg #

KPA/2023/A/00609

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Kottanad

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta