കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Vaheeda Mohammedali

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00060

Constituency

Guruvayur

Local Body Name

Guruvayur

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur