കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

V Ajith Kumar

President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00128

Constituency

Local Body Name

Pananchery

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur