കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Vanaja P Stalin

Membership Coordinator

KPA Reg #

KPA/2023/A/01230

Constituency

Mananthawady

Local Body Name

Mananthawady

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad