കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Vijayakumar V

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00820

Constituency

71 Puthukkad

Local Body Name

Nenmanikkara

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur