കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Vilson T J Thaikattil

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2022/A/00112

Constituency

Local Body Name

Kolazhy

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur