കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Vishnu Manohar H

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00025

Constituency

Local Body Name

Trivandrum Corporation

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram