കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Zachariah Varghese

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/00607

Constituency

Tiruvalla

Local Body Name

Kallupara

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta