കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

അംഗത്വം പുതുക്കുക

1. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ

ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ
A/c – 0269073000000955
IFSC – SIBL0000269
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
ശാഖ: വെസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട്

2. UPI പേയ്മെൻ്റ്

UPID – kpa@sib