ml
ml

ഞങ്ങളുടെ ലക്‌ഷ്യം

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA)
Party Reg No 56/071/2021-2022/PPS-I
കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി (KPA)

അംഗത്വ വിഭാഗങ്ങൾ

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനിൽ രണ്ടു തരം അംഗത്വമാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ അംഗത്വവും, ആക്റ്റീവ് അംഗത്വവും.

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാവുന്നതിന് അംഗത്വം നിർബന്ധമാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഭരണഘടനയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പതിനെട്ടു വയസുകഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ളവർക്കും, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവർക്കും, KPA നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ മുന്നോട്ടു പോവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും KPA എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാം.

 

സാധാരണ (ഓർഡിനറി) അംഗത്വം

മാസവരിസംഖ്യയായ അഞ്ചു രൂപ അടച്ചു കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ www.keralapravasiassociation.com വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, നേരിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വാർഡ് തല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടോ “സാധാരണ” അംഗത്വമെടുക്കാവുന്നതാണ്.

സാധാരണ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉൾപാർട്ടി വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

 

സജീവ (ആക്റ്റീവ്) അംഗത്വം:

ആറു മാസം സജീവമായി പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സജീവ അംഗത്വത്തിനപേക്ഷിക്കാം. സജീവ (ആക്റ്റീവ്) അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉൾപാർട്ടി വോട്ടവകാശവും പാർട്ടി ഏല്പിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കാനും ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളു.

നിലവിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരായി ഓരോ തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥരായ വ്യക്തികൾക്ക് ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ വഴി നേരിട്ട് സജീവ അംഗത്വത്തിനപേക്ഷിക്കാം.

സജീവ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത അംഗത്തിന് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ആയ ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ആദ്യം അനുവദിക്കുക. തുടർന്ന് നിശ്ചിത കമ്മറ്റികളുടെ പരിഗണനക്ക്‌ ശേഷം 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ സജീവ അംഗത്വം നൽകപ്പെടുകയുള്ളു. ഈ കാലയളവിൽ അവരുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ( മുൻകാലങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ ) സജീവമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും. സജീവ അംഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

സജീവ അംഗത്വം സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കു ശേഷം മാത്രമെ നൽകുകയുള്ളു. 

 

അംഗത്വ കാലാവധി:

എല്ലാ അംഗത്വങ്ങളുടെയും കാലാവധി 5 വർഷമായിരിക്കും. ഓരോ 5 വർഷത്തിനും ശേഷം ഒരു അംഗം തന്റെ അംഗത്വം പുതുക്കണം. ഒരു വർഷം എന്നത് ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടു മാസമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, പാർട്ടി രൂപീകരണ തീയതി മുതൽ സജീവ അംഗങ്ങളായ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സജീവ അംഗത്വത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലാവധി 2026 മാർച്ച് 31 വരെ ആയിരിക്കും.

 

PV Logo

ഞങ്ങളുടെ ലക്‌ഷ്യം

ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പ്രവാസി ക്ഷേമം, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, കാർഷിക മേഖല, ക്ഷീര വികസനം, ആരോഗ്യമേഖല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, വ്യവസായ മേഖല, ഉത്പന്ന നിർമ്മാണം, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 36 മേഖലകളിൽ പ്രവാസികൾക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ തുടക്കത്തിൽ മുന്നോട്ടു വക്കുന്നത്. ഈ 36 മേഖലയുടെയും നടത്തിപ്പിനായി ഓരോ മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ വ്യക്തികളെ ഉൾകൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് “കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ” ഓരോ ഗവേർണിംഗ് ബോഡികൾ രൂപീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അംഗത്വ ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം:

സാധാരണ അംഗത്വ ഫീസും, സജീവ അംഗത്വ ഫീസും നേരിട്ട് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വാർഡ്, പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയോ, ഗൂഗിൾ പേ, പേ ടിഎം, പേ യു, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ടോ അടക്കേണ്ടതാണ്. വർഷാ വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ സംഭാവനകളും, അംഗത്വ ഫീസ് മുതലായ ഫണ്ടുകളുംസ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളു.

അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

PV Logo

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) - Reg No 56/071/2021-2022/PPS-I
ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെയുള്ള 36 മേഖലകളിൽ പ്രവാസികൾക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആദ്യപടിയായി നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ തുടക്കത്തിൽ മുന്നോട്ടു വക്കുന്നത്. 1) പ്രവാസി ക്ഷേമം, 2) ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, 3) കാർഷിക മേഖല, 4) ക്ഷീര വികസനം 5) മൽസ്യ വികസനം6) പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം7) വ്യവസായ മേഖല 8) ഉത്പന്ന നിർമ്മാണം, 9) പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 10) സൂഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ (11) ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, 12) ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല, 13) പരമ്പരാഗത മേഖലകൾ, 14) വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, 15) വിനോദ സഞ്ചാരം, 16) സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, 17) മാനവശേഷി വികസനവും പ്രവാസ ലോകത്തെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും 18) വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, 19) തൊഴിലില്ലായ്മ നിർമാർജ്ജന ( 20) നൈപുണ്യ വികസനം (21) വാർദ്ധക്യകാല സംരക്ഷണം (22) ആരോഗ്യമേഖല ( 23) വൈദ്യശിശ്രൂഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും (24) കുടിവെള്ളം ( 25) പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം ( 26) ഗതാഗത പശ്ചാത്തലം, 27) ഊർജ മേഖല (28) ശുചിത്വ കേരളം ( 29) ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ (30) റിന്യൂവബിൾ എനർജി ( 31) ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ (32) ലഹരി വിമുക്ത കേരളം ( 33) ഇ- ഗവെർണൻസ് (34) സ്ത്രീ സുരക്ഷാ (കേരളാ ശ്രീ) (35) ഇ-ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (36) പാർപ്പിട സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മേല്പറഞ്ഞ 36 മേഖലയുടെയും നടത്തിപ്പിനായി ഓരോ മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ വ്യക്തികളെ ഉൾകൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് “കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ” ഓരോ ഗവേർണിംഗ് ബോഡികൾ രൂപീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
logo small

ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയാലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ!

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) - Reg No ALP/TC/250/2020

✓ അസോസിയേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അതാതു പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ സംരംഭകനാവാനുള്ള അവസരം.
✓ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത നിരയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം.
✓ അസോസിയേഷന്റെ വിവിധ കമ്മറ്റികളിലേക്കുള്ള വോട്ടവകാശം.
✓ അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന മാർഗരേഖകൾ, സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സബ്‌സിഡികൾ മുതലായവയുടെ വിവരങ്ങൾ, മറ്റു സ്ട്രാറ്റജി പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ വായിക്കാനും അഭിപ്രായമറിയിക്കാനുമുള്ള ഓൺലൈൻ അക്സസ്സ്, തുടങ്ങിയവ.

ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയാലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ!
കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) - Reg No 56/071/2021-2022/PPS-I

✓ KPA യുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ( കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമാകാനും ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം)
✓ ജനാധിപത്യപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ആകുവാനുള്ള അവകാശം.
✓ പാർട്ടിയുടെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളി ലേക്കുള്ള വോട്ടവകാശം.
✓ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കമ്മറ്റികളിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയവ.

സാധാരണ (ഓർഡിനറി) അംഗത്വം.

പ്രതിമാസം 5 രൂപ - ഒരു വർഷത്തേക്ക് 60 രൂപ

മാസവരിസംഖ്യയായ അഞ്ചു രൂപ അടച്ചു കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ www.keralapravasiassociation.com വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, നേരിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വാർഡ് തല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടോ "സാധാരണ" അംഗത്വമെടുക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉൾപാർട്ടി വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ സ്ഥാനത്തൊ അല്ലാതെയോ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനിൽ സാധാരണ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിനു മുന്നേ അതിൽ നിന്നും രാജി വെക്കേണ്ടതാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വാർഡ് തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായും കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ എല്ലാ സാധാരണ അംഗത്വമെടുക്കുന്നവരും അതാതു വാർഡ് തല ഗ്രുപ്പുകളിൽ ചേരേണ്ടതാണ്.

സജീവ (ആക്റ്റീവ്) അംഗത്വം - ₹600

പ്രതിമാസം 50 രൂപ - ഒരു വർഷത്തേക്ക് 600 രൂപ

ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ് എടുത്ത ശേഷം 6 മാസ കാലാവധിയിൽ KPA പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സജീവ (ആക്റ്റീവ് )മെമ്പർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സജീവ (ആക്റ്റീവ്) അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉൾപാർട്ടി വോട്ടവകാശവും പാർട്ടി ഏല്പിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കാനും ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളു.
നിലവിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരായി ഓരോ തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥരായ വ്യക്തികൾക്ക് ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ വഴി നേരിട്ട് സജീവ അംഗത്വത്തിനപേക്ഷിക്കാം.
മാസവരിസംഖ്യയായ അമ്പതു രൂപ അടച്ച് ഈ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ കമ്മറ്റികളിൽ (വാർഡ്, പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ) നേതൃസ്ഥാനത്തെത്താൻ സജീവ അംഗത്വം നിർബ്ബന്ധമാണ്. സജീവ അംഗത്വം സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കു ശേഷം മാത്രമെ നൽകുകയുള്ളു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികത നേരിട്ടാൽ സജീവ (ആക്റ്റീവ്) മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതല്ല പകരം ഓഡിനറി മെമ്പർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ തന്നെ സജീവ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാസവരിസംഖ്യ തിരിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കില്ല. പകരം നൽകിയ തുക സംഭാവനയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ്
₹ 60
Rs 5/-  Per Month  -  Rs 60/- Per Year
ബേസിക് രെജിസ്റ്ററേഷന്റെ കാലാവധി (മൂന്നു മാസം) കഴിയുന്നതോടെ ഒരു വ്യക്തി കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ അംഗമായി തുടരണമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ അഞ്ചു രൂപ എന്ന തോതിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അറുപതു രൂപ വരിസംഘ്യ അടച്ചു ചേരേണ്ടതാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വം അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ്.
ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്
₹ 600
Rs 50/- Per Month      Rs 600/- Per Year
ഓർഡിനറി മെമ്പർ ആയ ഒരംഗത്തിനു കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിയാവാൻ ആക്റ്റീവ് മെംബെര്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു. മാസ വരിസംഖ്യ അമ്പതു രൂപയാണ്. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അറുനൂറു രൂപ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അടച്ചു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആവാവുന്നതാണ്.

മെമ്പർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്

മെമ്പർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാവുന്നതിന് അംഗത്വം നിർബന്ധമാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഭരണഘടനയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പതിനെട്ടു വയസുകഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ളവർക്കും, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവർക്കും, KPA നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ മുന്നോട്ടു പോവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും KPA എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാം.