കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

"നവ കേരളം" കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA)

By admin 01-01-2021

<iframe width="387" height="217" src="https://www.youtube.com/embed/8Ic9AN3xUyM" title="&quot;നവ കേരളം&quot; കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) - Song by KPA Trivandrum." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="387" height="217" src="https://www.youtube.com/embed/8Ic9AN3xUyM" title="&quot;നവ കേരളം&quot; കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) - Song by KPA Trivandrum." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ

ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗിലൂടെ 100% പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA)

അംഗമാകൂ arrow_outward